CZYM SIĘ KIERUJEMY?WHAT GUIDE US?QUELLES SONT NOS MOTIVATIONS?COSA CI GUIDA?CZYM SIE KERUJYMY?

ESENCJAESSENCEESSENCEESSENZAESYNCYJA

Każdy z nas jest osobliwy i posiada inną, niezwykłą moc. Razem tworzymy sprawnie działającą machinę, dobrze naoliwiony organizm. Łącząc swoje moce i doświadczenia sprawiamy, że fabryka działa.
Od 20 lat skutecznie zajmujemy się kreowaniem wizerunku firm i produktów, promocją marek i produkcją wydarzeń.
Nasze projekty tworzą się w okamgnieniu i na jednej nodze.
Możesz nam zaufać. Poznaj nasz świat i sam się przekonaj.
Each of us is unique and has different, unusual power. Together, we create an efficient machine, a well-oiled body. Combining our powers and backgrounds, we make the factory works.
Since 20 years we are successfully creating effigies of companies and products, brand promotions and event production.
We create our project on one leg with blink of an eye.
You can trust us. Discover our world and see for yourself.
Chacun de nous est particulier et possède un pouvoir différent et extraordinaire. Ensemble, nous créons une machine efficace, un corps bien huilé. En combinant nos pouvoirs et nos expériences, nous faisons fonctionner l’usine.
Depuis 20 ans, nous créons avec succès l’image des entreprises et des produits, nous nous occupons de la promotion de la marque et de la production d’événements.
Nos projets sont créés en un clin d’œil et tout de suite. Vous pouvez nous faire confiance. Apprenez à connaître notre monde et voyez par vous-même.
Ognuno di noi è diverso contraddistinguendosi da un diverso ingegno. Insieme, creiamo un meccanismo ben oliato che lavora agevolmente. Unendo le nostre capacità ed esperienza, facciamo in modo che tutto funzioni.
Da 20 anni ci occupiamo con successo della creazione dell'immagine di aziende e prodotti, della promozione dei brand e della produzione di eventi.
I nostri progetti vengono creati rapidamente, proprio in un batter d'occhio. Potete fidarvi di noi. Esplorate il nostro mondo e scopritelo da soli.
Kożdy z nŏs je wyjōntkowy i posiadŏ inkszy, niyôbyczajny talynt. Razym tworzimy ôbrotnie fungujōncõ maszinã, dobrze naoliwiony ôrganizm. Łōnczonc swoje talynty i doświadczynia sprawiōmy, iże fabryka działo.
Ôd 20 lŏt skutecznie zajmujymy sie kreowaniem i wizerunkiem fyrm i produktōw, prōmocyjōm marek i produkcyjōm trefiyń.
Nasze projekty tworzōm sie w okamgnieniu i na jednyj nodze.
Możesz nōm zaufać. Poznej nasz świat i sōm sie przekōnej.

KREOWAĆ
RZECZYWISTOŚĆ
CREATE
REALITY
CRÉER
DE LA RÉALITÉ
CREARE
LA RELTÀ
KREOWAĆ
RYALNOŚĆ

MISJAMISSIONMISSIONMISSIONEMISYJO˘

Działamy, by kreować rzeczywistość, by słuchać potrzeb Klientów i odpowiadać na nie. Wciąż szukamy nowatorskich rozwiązań, ważąc proporcje między marketingowym szaleństwem a stabilną fachowością.

Oprócz misji, która nam przyświeca, mamy też Kodeks Etyczny, którego z dumą przestrzegamy w naszej pracy. Zapraszamy do wejścia w nasz Świat TUTAJ.
We act, to create reality, to listen to The Clients' needs and to respond to them. We are still looking for innovative solutions, weighing the balance between marketing madness and stable professionalism.

In addition to the mission that guides us, we also have an Ethical Code, which we proudly follow in our work. Please enter our world HERE.
Nous agissons pour créer de la réalité, pour écouter les besoins des clients et y répondre. Nous sommes toujours à la recherche de solutions innovantes, pesant les proportions entre folie du marketing et professionnalisme stable.

En plus de la mission qui nous guide, nous avons également un Code d’éthique que nous suivons fièrement dans notre travail. Nous vous invitons à entrer dans notre monde ICI.
Agiamo per creare la realtà, per ascoltare e rispondere alle esigenze dei Clienti. Siamo sempre alla ricerca di soluzioni innovative, bilanciando un rapporto tra follia del marketing e una natura stabile della professionalità.

Oltre alla missione che ci guida, nel nostro lavoro ci basiamo anche su un Codice etico. Vi invitiamo ad entrare nel nostro mondo QUI.
Fungujymy, by kreować ryalność, by suchać potrzeb Klijyntōw i ôdpedzieć na niy. Permamynt szukōmy nowatorskich rozwiōnzań, trzimając proporcyje miyndzy marketingowym pofyrtaniym a sztabilnõm fachowościom.

Oprócz misyje, kerŏ nōm przyświeco, mōmy tyż Kodeks Etyczny, kerego z dumom przestrzegōmy w naszyj robocie. Zaprŏszōmy do wchodu w nasz Świat TUKEJ.

CO ROBIMY?WHAT WE DO?QU’EST-CE QUE NOUS FAISONS?COSA OFFRIAMO?CO ROBIYMY?

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIETHANK YOU FOR YOUR TRUSTMERCI POUR VOTRE CONFIANCEGRAZIE PER LA FIDUCIA ACCORDATACIDZIYNKUJYMY ZA ZAUFANIE

Prezes ZarząduCEOPrésident du Conseil de GérancePresidente del Consiglio di amministrazionePrezes Forsztandu Tomasz Janiszewski
tjaniszewski@awena.pl
Group Account Manager
Adam Bieliński
+48 784 562 783
abielinski@awena.pl
Group Account Manager
Piotr Zawadzki
+48 784 562 308
pzawadzki@awena.pl
Group Account Manager
Aneta Przybyła
+48 784 562 729
aprzybyla@awena.pl

Mapka